Европейски портал представящ Европейски
проекти за хора с увреждания и възрастни хора

  • Порталът съдържа база данни за Европейски проекти за хора с увреждания и възрастни хора, финансирани от Европейската Комисия.
  • Тази платформа бе създадена за да промотира и разпространява резултатите и продуктите от тези проекти
  • Първата фаза на проекта включва проекти от страните участнички в Европейския Консорциум на проекта ЕНЕВА.

В рамките на Европейските програми Сократес, Леонардо да Винчи, Грундтвиг и др. са създадени множество проекти в области обучение и образование за хора с увреждания и такива в неравностойно положение.
Ефикасността на крайните резултати по тези проекти често пъти е ограничена само в рамките на продължителността на проекта, което води до липса на използваемост на продуктите им в бъдеще. Често пъти създателите на проекти не поддържат уеб-платформите, в които може да бъдат намерени крайните резултати.

По този начин се намалява използваемостта на вече създадените продукти по тези проекти и това не позволява на крайните ползватели в бъдеще да ги използват. Също така често липсва и възможност за трансфер на вече създадени иновации в нови региони и целеви групи.